Όροι Χρήσης Διαδικτυακής Πύλης 3d-makers.gov.gr

 

 1. Η χρήση της παρούσας Διαδικτυακής Πύλης 3d-makers.gov.gr (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ, της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Πολιτικής Cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ΔΠ. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
 2. Πνευματική Ιδιοκτησία: H ΔΠ αποτελεί ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας, εκτός από τις περιπτώσεις, όπου επισημαίνεται ρητώς, η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου. Το περιεχόμενο της ΔΠ αποτελεί παραγωγή και υλοποίηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Διαχειριστής ΔΠ) για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας (ιδιοκτήτης ΔΠ).
 3. Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό με την επιφύλαξη της πρόσβασης σε ειδικότερο περιεχόμενο μόνο των εγγεγραμμένων χρηστών. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η ανάγνωση του ελάχιστου περιεχομένου της ΔΠ, όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο στον κάθε επισκέπτη της (μη εγγεγραμμένο χρήστη) και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της ΔΠ, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με τη ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη ΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τη ΔΠ, όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Η ΔΠ ενδεχομένως να περιλαμβάνει ειδικότερο περιεχόμενο, το οποίο να διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης του επιμέρους περιεχομένου υπερισχύουν των όρων χρήσης του παρόντος κειμένου.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ΔΠ να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές, επικαιροποιημένο και σε υψηλή διαθεσιμότητα. Παρόλα αυτά, είτε ο ιδιοκτήτης είτε ο διαχειριστής της ΔΠ δεν ευθύνονται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τη διαδικτυακή πύλη. Επίσης καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της ΔΠ να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες της ΔΠ από κακόβουλο λογισμικό. Παρόλα αυτά, καμία εγγύηση δεν παρέχεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις συσκευές των χρηστών από τη χρήση της διαδικτυακής πύλης.

Η ΔΠ ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία του χρήστη και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση είτε του ιδιοκτήτη είτε του διαχειριστή της ΔΠ.  Επίσης,  ο ιδιοκτήτης ή/και ο διαχειριστής της ΔΠ  α) δεν παρέχει υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, β) δεν είναι υπεύθυνος για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων τοποθεσιών γ) δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης ή/και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που οι διαδικτυακοί αυτοί τόποι εφαρμόζουν.

 1. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση της (ΔΠ): Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας  σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΔΠ.
 2. Cookies: Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των μη εγεγραμμένων χρηστών της ΔΠ. Για το σκοπό αυτό, δε γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies ή άλλων μηχανισμών. Τα cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη διαδικτυακή πύλη αφορούν μόνο στην τρέχουσα συνεδρία των χρηστών και έχουν ως στόχο την υποβοήθηση και αξιοποίηση των συστημάτων διαμοιρασμού φόρτου εργασίας και υψηλής διαθεσιμότητας. Η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης της ΔΠ, μέσω του συστήματος Google Analytics. Η χρήση της ΔΠ προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από τον επισκέπτη/χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files των εξυπηρετών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την πρόσβαση στη ΔΠ εγγεγραμμένων χρηστών εφαρμόζονται τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική ενότητα της ενημέρωσης για την Πολιτική της ΔΠ.

 1. Χρήση: Η χρήση της ΔΠ οφείλει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων, οι οποίες υπονομεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της ΔΠ.
 2. Υποχρεώσεις Επισκέπτη/Χρήστη: Ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και την κείμενη νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ΔΠ. Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία προκληθεί στη ΔΠ από τον ίδιο, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά του ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή της ΔΠ, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση, αφενός μεν να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου δε, να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή της ΔΠ στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.
 3. Εγγραφή. Η εγγραφή – απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις εκτός των αναφερόμενων στους Όρους Χρήσης. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή του απενεργοποιώντας το λογαριασμό του από τη ΔΠ ή να τροποποιήσει τα στοιχεία εγγραφής του. Το Υπουργείο Υγείας ως ιδιοκτήτης της ΔΠ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως διαχειριστής της ΔΠ διατηρούν από κοινού ή/και μεμονωμένα το δικαίωμα να απορρίψουν οποιαδήποτε αίτηση εγγραφής καθώς επίσης και να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια την εγγραφή ενός μέλους για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω ανακρίβειας των υποβληθέντων στοιχείων, μη παράδοσης κινητών ή παράδοσης με νομικά ή και πραγματικά ελαττώματα κλπ).
 4. Ακρίβεια πληροφοριών: Κάθε επισκέπτης/χρήστης κατά την εγγραφή του στη ΔΠ οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες. Η αίτηση εγγραφής την οποία συμπληρώνει κάθε επισκέπτης/χρήστης, επέχει θέση κατά νόμο Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τα στοιχεία, που ο χρήστης δηλώνει. Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ για το σκοπό της εγγραφής του χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας (ιδιοκτήτη της ΔΠ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (διαχειριστή ΔΠ) μόνο για τις ανάγκες πλήρωσης του συγκεκριμένου σκοπού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο επισκέπτης/χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή της ΔΠ.
 5. Ειδικοί Όροι: Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης καθώς και την αποδοχή της ιδιότητας του μέλους της κοινότητας με την Εγγραφή στη ΔΠ ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν ο επισκέπτης/χρήστης δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να συμμετέχει ως εγγεγραμμένο μέλος στη κοινότητα της ΔΠ.

Η ΔΠ λειτουργεί ως γέφυρα που φέρνει σε επαφή, συνδέει και υποστηρίζει κεντρικά τις έκτακτες ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα της Υγείας με τη δημιουργία και προσφορά εξοπλισμού από όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες πολιτών, ομάδων και φορέων που συνδράμουν ως 3d-makers σε μια πρωτοφανή προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας Covid-19 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να δηλώσει ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και να προσφέρει τη δική του συνεισφορά στην κάλυψη των σχετικών αναγκών των νοσοκομείων και των δομών υγείας σε εθνικό επίπεδο, όπως αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο στον σχετικό πίνακα στην υποκατηγορία της ΔΠ με τίτλο «Δωρεές».

Κατά την εκάστοτε υποβολή αίτησης Συμμετοχής ο εγγεγραμμένος χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι α) τα στοιχεία που υποβάλει είναι ακριβή, έγκυρα και πλήρη β) τα κινητά πράγματα που αναλαμβάνει να παραδώσει χωρίς κανένα οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα στο Υπουργείο Υγείας θα είναι απαλλαγμένα από νομικά ή πραγματικά ελαττώματα, κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται γ) ευθύνεται έναντι του ιδιοκτήτη ή/και του διαχειριστή της ΔΠ αλλά και οποιουδήποτε τρίτου για κάθε ελάττωμα των προς παράδοση κινητών πραγμάτων δ) δεν προσβλέπει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο αντάλλαγμα από την εν γένει συμμετοχή στη δράση και την εν γένει χρήση της ΔΠ ως εγγεγραμμένο μέλος ή μη ε) θα αποστείλει με αποκλειστικά δική του επιμέλεια και έξοδα τα δηλωθέντα κινητά πράγματα εντός της προθεσμίας που θα δηλώσει στον Τόπο Παράδοσης που υποδεικνύεται από τη ΔΠ  στ) η κυριότητα των κινητών πραγμάτων θα περιέλθει αυτοδίκαια στο Υπουργείο Υγείας με την παραλαβή τους από εντεταλμένο υπάλληλο ζ) η συμμετοχή στη δράση γίνεται με αποκλειστικά δικά του έξοδα, μέσα και πόρους και ότι ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των τυχόν προστηθέντων και συνεργατών που θα χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο της συμμετοχής του.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο: Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 2. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείο Υγείας (ιδιοκτήτη ΔΠ) και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (διαχειριστή ΔΠ) και του επισκέπτη της ΔΠ. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας, εάν δεν ενσωματωθεί εγγράφως στους παρόντες όρους χρήσης. Οι όροι χρήσης στο παρόν κείμενο τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Το Υπουργείο Υγείας ως ιδιοκτήτης της ΔΠ και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως διαχειριστής της ΔΠ διατηρούν από κοινού ή και χωριστά, μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιούν, προσθέτουν, μεταβάλλουν το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της ΔΠ, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε κρίνουν κάτι τέτοιο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω της ίδιας της ΔΠ.
 3. Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας: Ο επισκέπτης/χρήστης της ΔΠ συμφωνεί η λειτουργία της ΔΠ δύναται να τερματισθεί ή ανασταλεί κατά την ανέλεγκτη διακριτική ευχέρεια είτε του ιδιοκτήτη είτε του διαχειριστή της ΔΠ οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία ή/και προηγούμενη ειδοποίηση, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται (α) να διακόψει αμέσως τη χρήση της ΔΠ, και (β) να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχει δημιουργήσει. Η πρόσβασή του χρήστη στη ΔΠ μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνεί ότι ο ιδιοκτήτης ή και ο διαχειριστής της ΔΠ δεν ευθύνονται έναντι αυτού ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής του στη ΔΠ, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες
 4. Περιορισμός Ευθυνών: Το Υπουργείο Υγείας (ιδιοκτήτης ΔΠ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (διαχειριστής ΔΠ) καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της ΔΠ και το περιεχόμενο της στο σύνολό τους είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες. Ο,τιδήποτε παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω της ΔΠ, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ότι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του ιδιοκτήτη ή/και του διαχειριστή της ΔΠ. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη είτε του ΥπουργείοΥ Υγείας (ιδιοκτήτη ΔΠ) είτε του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (διαχειριστής ΔΠ) για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη λόγω ή εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας της.
© Copyright 2021 - Υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης