Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της Διαδικτυακής Πύλης 3d-makers.gov.gr (εφεξής ΔΠ)  υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Υγείας ως ιδιοκτήτης της ΔΠ ή/και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Διαχειριστής ΔΠ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ΔΠ παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ΔΠ συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
 2. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Από 29-08-2019 ισχύει και εφαρμόζεται ο Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137 Α’) σε προσαρμογή και εναρμόνιση με τον από 25.5.2018 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ 2016/680) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΔΠ, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την εκάστοτε κείμενη εθνική νομοθεσία στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την ελληνική νομοθεσία κατ’ επέκταση.
 3. Προσωπικά Δεδομένα στη ΔΠ. Το Υπουργείο Υγείας (ιδιοκτήτης ΔΠ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (διαχειριστής ΔΠ) συλλέγουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, μόνο όταν οι χρήστες οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την εγγραφή στη ΔΠ και τη συμμετοχή στη δράση που περιγράφεται σε αυτή. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη ΔΠ είναι τα ακόλουθα:
 • Ονοματεπώνυμο.
 • Επάγγελμα/Ιδιότητα.
 • Τοποθεσία.
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • Διεύθυνση Ιστοσελίδας
 • Βιογραφικά/Επαγγελματικά Στοιχεία (Εμπειρία, Διαθέσιμος Εξοπλισμός κ.α.)

O Χρήστης με την εγγραφή του συναινεί ότι το όνομα χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και ο βαθμός εμπειρίας θα είναι ορατός στα μέλη της κοινότητας που συμμετέχει.

 1. Δηλώσεις. Το Υπουργείο Υγείας ως ιδιοκτήτης της ΔΠ ή/και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Διαχειριστής της ΔΠ δε θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουν ή δημοσιοποιήσουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ σε τρίτους, που δε σχετίζονται με τους ίδιους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Το Υπουργείο Υγείας ως ιδιοκτήτης της ΔΠ ή/και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Διαχειριστής της ΔΠ είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της ΔΠ.
 2. Cookies. Το Υπουργείο Υγείας ως ιδιοκτήτης της ΔΠ ή/και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Διαχειριστής της ΔΠ μπορούν να συγκεντρώνουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΠ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies της ΔΠ παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα.
 3. Η παρούσα ΔΠ ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής της ΔΠ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν
 4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO).  

Το Υπουργείο Υγείας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Οfficer, εφεξής DPO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του έχουν ως ακολούθως:

Διεύθυνση: Αλ. Πάντου 11, Καλλιθέα
E-mail: dpo@mindigital.gr

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προκειμένου για την άσκηση των προβλεπόμενων στην κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία δικαιωμάτων του όπως αυτό της ενημέρωσης, της πρόσβασης, της διόρθωσης, της διαγραφής, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας και της εναντίωσης. Ο επισκέπτης/χρήστης δικαιούται να αναφερθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου.

© Copyright 2021 - Υλοποίηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης